Jeżówka
Strona główna START  |   Jeżówka O JEŻÓWCE  |   Galeria zdjęć GALERIA  |   Redakcja REDAKCJA  |   Kontakt KONTAKT
» Chcę przyłączyć dom do sieci gazowej
C

Wielu mieszkańców Jeżówki zainteresowanych jest przyłączeniem do sieci gazowej. W dzisiejszym czasie korzystanie z zasilania paliwem gazowym urządzeń to wygoda i duży komfort. Ma to również ogromne znaczenie dla naszego środowiska. Przyłączenie do sieci gazowej, sposoby, formularze bardzo szczegółowo omówione są na stronie internetowej  www.oferta.pgnig.pl

Chcąc przyłączyć dom do sieci gazowej należy zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie PGNiG, a następnie rozpocząć proces przyłączenia, który składa się z kilku kroków...

 

Pierwszym krokiem jest pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej / Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h.   wniosek do pobrania

Wniosek należy złożyć do biura obsługi klienta PGNiG (Olkusz lub Chrzanów)

Poniższe wymagania do wniosku pochodzą ze stromy PGNiG.

Do składanego Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy załączyć: plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. (Warunek ten spełnia aktualna mapa sytuacyjna terenu do celów informacyjnych w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek).1 Na powyższej mapie należy zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej lub kotłowni gazowej.

Jeżeli wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dotyczy wydania warunków przyłączenia dla nowo budowanego przyłącza gazowego to należy w nim określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej tj. jednocześnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia lub w terminie późniejszym planowanego terminu rozpoczęcia poboru paliwa gazowego.

W przypadku, gdy wnioskodawca deklaruje chęć zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej powinien również dostarczyć: pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa jest podpisywana przez osobę trzecią) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata), lub niepotwierdzona kopia - jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Klient nieposiadający tytułu prawnego do nieruchomości / obiektu / lokalu, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe może złożyć również wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, w którym zaznacza opcję zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W takim przypadku do składanego wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

Pracownicy Biur Obsługi Klienta są przygotowani, aby pomóc naszym Klientom wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla podmiotu deklarującego pobór paliwa gazowego w ilości do 10 m3/h.

Dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów jest gwarancją rozpatrzenia kompletnego wniosku przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego)

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klienta.

Wypełnić i złożyć wniosek może osoba pisemnie upoważniona przez Klienta tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo, którego oryginał pozostaje w Biurze Obsługi Klienta.

Odbiorcy, którzy posiadają doprowadzone do budynku paliwo gazowe nie musza załączać mapy sytuacyjnej terenu do celów informacyjnych lub opiniodawczych.

Więcej informacji na stronie www.oferta.pgnig.pl


Ocena: 3.4 Głosów: 1353

» Autor: Agata   » Dnia: 2016-02-17 19:43:03   » Wyświetleń: 1301

Menu główne

Informacja

Nowy adres strony szkoły:

spj.edu.pl
Jeżówka Wieś

Copyright (c) Jezowka.pl 2009-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa wsi Jeżówka